Ubezpieczenia na życie


Wsparcie finansowe dla bliskich, jeśli Cię zabraknie. Pieniądze np. na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych lub utrzymanie standardu życia Twoich bliskich na obecnym poziomie. Możesz również otrzymać wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, np. w razie zachorowania na raka lub wypadku.

Ubezpieczenie może być wykorzystane jako np.:

 • Wsparcie budżetu domowego – pieniądze można przeznaczyć np. na uzupełnienie brakujących dochodów po Twojej śmierci.
   
 • Zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych, np. pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania pieniężnego.

   

Ochronę można rozszerzyć m.in. o:

 • Leczenie szpitalne, np. z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • Śmierć spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym (ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego bez względu na to, czy uczestniczył w nim jako kierowca, pasażer),
 • Ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • Ciężkie zachorowania (nowotwór, udar, zawał i wiele innych chorób), 
 • Operacje chirurgiczne (świadczenia w przypadku przebycia jednej z blisko 600 operacji chirurgicznych),
 • Miesięczne świadczenie (w razie śmierci ubezpieczonego będziemy co miesiąc wypłacać uposażonym kwotę wskazaną w polisie - minimalna wysokość świadczenia to 1000 zł miesięcznie),
 • Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (w razie uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacimy określoną kwotę - % sumy ubezpieczenia),
 • Następstwa ciężkich chorób (ubezpieczenie zapewnia specjalistyczną, bezpłatną opiekę medyczną w razie wystąpienia jednej z 4 ciężkich chorób: nowotworu złośliwego, zawału serca, udaru mózgu, niezłośliwego guza mózgu),
 • Utrata sprawności w życiu codziennym (w razie utraty określonej sprawności objętej zakresem ubezpieczenia, np. utrata sprawności rąk - wypłacimy ubezpieczonemu sumę ubezpieczenia).
   

Ubezpieczeniem możemy objąć osoby w wieku od 18 do 65 lat. 

Możesz opłacać składkę: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Sam decydujesz, na ile lat się ubezpieczasz. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 5 lat, najdłuższy – 30 lat. Umowa kończy się najpóźniej w roku, w którym ukończysz 70 lat.